Category Archives: บทความ/งานวิจัย

บทความ/วิจัย

บทคัดย่องานวิจัยพัฒนาทักษะการอ่าน

บทคัดย่อ

เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืชกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย นางลัดดาวัลย์  รัตนห่วง
ปี  พ.ศ. 2558

 

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80

(2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียน และ

หลังเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ (3) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ

(4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้

ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) สำนักงานเขต      ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 41 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ที่มีค่าระดับความยาก

อยู่ระหว่าง .43 ถึง .81 ค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง .20 ถึง .35 และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .82 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 ข้อ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .768 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ คือ t-test แบบ Dependent Sample

 

 

ผลการศึกษา พบว่า

  1. ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.73 /82.44 โดยมีประสิทธิภาพของกระบวนการ

เท่ากับ 82.73 และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เท่ากับ 82.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  1. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิต

ของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 0.7947 แสดงว่า นักเรียน

มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 79.47

  1. 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง

การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

บทคัดย่อ กทอ

ชื่อเรื่อง               รายงานการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด สิ่งประดิษฐ์จากเศษ

วัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน            นางวราภรณ์  จงหมั่น

ปีที่รายงาน              ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน
ชุด สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  จำนวน 35 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นห้องเรียนที่ผู้รายงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสอน เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาประกอบด้วย  (1) เอกสารประกอบการเรียน ชุดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 ชุด จำนวน 30 ข้อ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้ t – test (Dependent Sample)

ผลการศึกษาพบว่า

  1. เอกสารประกอบการเรียน ชุด สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.86/85.63  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
    ที่กำหนด
  2. ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

ชุด สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.55  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.57

บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อผลงานทางวิชาการ        รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ของโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์  สำนักงานเขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร

ปีการศึกษา                            ๒๕๕๕

ชื่อผู้เสนอผลงาน                                นางฉวี   ธรรมเกษา

 

บทคัดย่อ

                รายงานการประเมินโครงการครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์  สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบจำลองการประเมินซีโป ( CPO’S Evaluation Model ) ของ รศ.ดร. เยาวดี  รางชัยกุล วิบูลย์ศรี ใน ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านปัจจัยพื้นฐานสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context)

ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการ(Process)

และด้านผลผลิตของโครงการ (Product)

 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้จากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางเครจซีและมอร์แกน ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน จำนวน ๔๘ คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๓ คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๒๖ คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ๒๒๖ คน รวม ๕๑๓ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) จำนวน ๒ ชุด คือ

ชุดที่ ๑  เป็นแบบสอบถามจำนวน ๔ ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ ๐.๘๕, ๐.๙๗, ๐.๙๘ และ ๐.๘๒ ตามลำดับ

ชุดที่ ๒ เป็นแบบประเมินรายกิจกรรมตามโครงการจำนวน ๘ กิจกรรม มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ๐.๘๔, ๐.๙๗, ๐.๙๓, ๐.๙๗, ๐.๘๐, ๐.๙๔ และ ๐.๘๔ ตามลำดับ ผลการประเมินโครงการ สรุปได้ดังนี้

 

๑.       ด้านปัจจัยพื้นฐานสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context) ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

๒.     ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการ (Process) ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

๓.      ด้านผลผลิตของโครงการ (Product) ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากและจำแนกรายด้าน ดังนี้

๓.๑  ประเมินด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

๓.๒ ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อโครงการมีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก

๓.๓ ประเมินกิจกรรมตามโครงการจำนวน ๘ กิจกรรม มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก