เรื่อง    :         การพัฒนาทักษะการอ่าน  เขียนคำที่ประสมสระเสียงยาวและสระเสียงสั้น ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน เขียนคำที่ประสมสระเสียงยาวและสระเสียงสั้น

ผู้วิจัย   :         นางพุทธชาด   วุฒิวสุธร

 

บทคัดย่อ

 

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย   เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่าน เขียนคำที่ประสมสระเสียงยาว  และสระเสียงสั้น  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  และ
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  เรื่อง  การอ่าน เขียนคำที่ประสมสระเสียงยาว  และสระเสียงสั้น  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ที่ใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน เขียนคำที่ประสมสระเสียงยาวและสระเสียงสั้น ก่อนและหลังการฝึก  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒   ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ของโรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์) สำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  จำนวนนักเรียน  ๕๔  คน  ได้โดยการสุ่มอย่างง่าย  โดยแบ่งออกเป็น  ๔  ชุด  คือ  ชุดที่  ๑-๓  มีจำนวนนักเรียน  ๒๖  คน  เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านเขียนคำที่ประสมสระเสียงยาว  และสระเสียงสั้น  ชุดที่  ๔  เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง  จำนวนนักเรียน  ๒๘  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง การอ่านเขียนคำที่ประสมสระเสียงยาวและสระเสียงสั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ชุดฝึกทักษะการอ่านเขียนคำที่ประสมสระเสียงยาวและสระเสียงสั้น   และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านเขียนคำที่ประสมสระเสียงยาว  และสระเสียงสั้น  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ t-test for  Dependent  Sample ผลการวิจัยพบว่า

๑. ชุดฝึกทักษะการอ่าน เขียนคำที่ประสมสระเสียงยาว  และสระเสียงสั้น  สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  มีประสิทธิภาพ  ๙๓.๕๑/๘๖.๑๓  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ  ๘๐/๘๐

๒.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  เรื่อง  การอ่าน เขียนคำที่ประสมสระเสียงยาว  และสระเสียงสั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   หลังการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านเขียนคำที่ประสมสระเสียงยาว  และสระเสียงสั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านเขียนคำที่ประสมสระเสียงยาว  และสระเสียงสั้น  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .๐๑