Monthly Archives: September 2014

วิจัยรองฉวี

ชื่อเรื่อง           การประเมินโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์  สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ผู้รายงาน         นางฉวี  ธรรมเกษา

ปีที่ประเมิน       ปีการศึกษา 2555

 

บทคัดย่อ

 

การประเมินโครงการครั้งนี้ เพื่อประเมินการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์  สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร   ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context)  ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)  ด้านกระบวนการ (Process)  และด้านผลผลิต (Product) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์  สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารและครู จำนวน 48 คน 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 226 คน 3) ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 226 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 500 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามการดำเนินงานตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์  สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน  5 ฉบับ  คือ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามใช้เก็บข้อมูลก่อนดำเนินงานโครงการด้านบริบท (Context)  และด้านปัจจัยนำเข้า (Input)  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามใช้เก็บข้อมูลระหว่างดำเนินงานโครงการ ด้านกระบวนการ (Process) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามใช้เก็บข้อมูล หลังสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการด้านผลผลิตของโครงการ (Product)  ในส่วนของการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และด้านคุณลักษณะของเด็กไทยในอาเซียน  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83  ฉบับที่ 4 แบบสอบถามใช้เก็บข้อมูลหลังสิ้นสุด การดำเนินงานโครงการด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95  ฉบับที่ 5 แบบสอบถามใช้เก็บข้อมูลหลังสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการด้านผลสำเร็จของกิจกรรมทั้ง 9 กิจกรรม  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป วิเคราะห์สถิติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต   ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าความถี่และวิเคราะห์คำถามปลายเปิดโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน       นาคนาวาอุปถัมภ์  สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  สรุปได้ว่า

  1. ด้านบริบท (Context)  ผลการประเมิน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
  2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)  ผลการประเมิน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
  3. ด้านกระบวนการ (Process)  ผลการประเมิน ในภาพรวมมีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
  4. ด้านผลผลิต (Product)  ผลการประเมิน ในภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

4.1 ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ในภาพรวมมีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

4.2 ด้านคุณลักษณะของเด็กไทยในอาเซียน มีผลการประเมินในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

  1. ผลสำเร็จของกิจกรรมทั้ง 9 กิจกรรม ในภาพรวม มีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมาก