เพลงมาร์ช

โรงเรียนประชาอุทิศ เป็นมิตรกับบุคคลทั่วไป      หลักของเราต้องเรียนดีเรียนดี มีวินัย เคารพผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ

โรงเรียนประชาอุทิศ มวลมิตรมีแต่ความอบอุ่น         ได้ครูดี มีแต่ความการุณย์ เป็นศูนย์การกีฬาวิชาการ รู้ประหยัด มัธยัสถ์ เสียสละ

มีมานะฝังใจให้บากบั่น สร้างความดีไม่มีสูญคุณอนันต์        พวกเรานั้นจะช่วยนำชัย โรงเรียนของเรา รักสามัคคี อุทิศพลีเพื่อชาติไทย

ประชาอุทิศอันเกรียงไกร ลูกและหลานไทย เชิดชูสถาบัน

Comments

comments