ประกวดราคา

newรับสมัครคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ 

newสอบราคาซื้อแบบฝึกหัดจำนวน ๓๖ รายการ

newสอบราคาซื้อหนังสือเสริมการเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน  ๗๓  รายการ

newสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ระดับ อ.๑-๒ , ป.๑-๖ ,ม.๑-๓ จำนวน  ๑๐๑ รายการ

newประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนโรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์)

สอบราคา จ้างเหมาตัดเย็บชุดนอน ชุดพละ ชุดลูกเสือ ชุดยุวกาชาด ชุดเนตรนารี จำนวน ๕ รายการ 

สอบราคา สื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๔๕ รายการ

สอบราคาซื้อ วัสดุสื่อการเรียนการสอน ระดับ อ.๑-๒,ป.๑-๖,ม.๑-๓ จำนวน ๑๑๓ รายการ

สอบราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน  จำนวน  ๕๗ รายการ

สอบราคาซื้อ วัสดุการศึกษา ระดับ อ.๑-๒,ป.๑-๖,ม.๑-๓ จำนวน ๕๗ รายการ

อบราคาซื้อ วัสดุการเรียนคอมพิวเตอร์  ระดับ อ.๑-๒ ,ป.๑-๖,ม.๑-๓ จำนวน ๔๒ รายการ

สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา(ประเภทกระดาษ) ระดับ อ.๑-๒ ,ป.๑-๖,ม.๑-๓ จำนวน ๒๒ รายการ

สอบราคาซื้อ หนังสือห้องสมุด ระดับ อ.๑-๒ , ป.๑-๖ , ม.๑-๓ จำนวน ๑๖๐ รายการ

สอบราคาซื้อ แบบฝึกหัด ระดับ ระดับ อ.๑-๒ , ป.๑-๖ , ม.๑-๓ จำนวน ๔๙ รายการ

สอบราคาซื้อ หนังสือเรียน ระดับ อ.๑-๒ , ป.๑-๖ , ม.๑-๓ จำนวน ๑๐๐ รายการ

สอบราคาซื้อ หนังสือเสริมการเรียน ระดับ อ.๑-๒ , ป.๑-๖ , ม.๑-๓ จำนวน ๔๐ รายการ

สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ ชุดลูกเสือ ชุดยุวกาชาด ชุดเนตรนารี จำนวน  ๓  รายการ

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สอบราคา อุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้ส่วนตัวเด็กอนุบาล จำนวน  ๙ รายการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๘

สอบราคาซื้อชุดว่ายน้ำพร้อมหมวกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ประกาศสอบราคาประกันฯ

ประกาศสอบราคาชุดพละ

การสอบราคา

การบริหารการเงินและบัญชี

การตกลงราคา

การสอบราคาอุปกรณ์การเรียน/เครื่องใช้ส่วนตัวอนุบาล  8  รายการ

 การเงินบำรุงการศึกษาและโครงการอาหารกลางวัน

Comments

comments