Monthly Archives: March 2014

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์สุจริต

3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง

6. มุ่งมั่นในการทำงาน

7. รักความเป็นไทย

8. มีจิตสาธารณะ

9. มีความกตัญญู

เอกลักษณ์,อัตลักษณ์

sign

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ  รักษ์สุขภาพกายใจดี

เพียรรู้ทันเทคโนโลยี  เป็นคนดีของสังคม

services

* อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / นม

* ประกันอุบัติเหตุ / ตรวจสุขภาพ / ตรวจฟัน

* หนังสือเรียน / หนังสือเสริม / อุปกรณ์การเรียน

* เครื่องแบบนักเรียน / ชุดลูกเสือ-ยุวกาชาด /ชุดพละ

* เครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับนักเรียนปฐมวัย / ค่าเล่าเรียน

* วัสดุฝึกสำหรับห้องปฏิบัติการ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอัจฉริยะ  ห้องสมุด   เป็นต้น

 

activities

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

* เรียนภาษาอังกฤษกับครุูชาวต่างชาติ / ภาษาจีน

* คอมพิวเตอร์

* ว่ายน้ำ

entrance

การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา  2557

* รับเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2552 ถึง 6 พฤษภาคม  2553

* ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 31  มกราคม  2557

* ปฐมวัยปีที่ 1  รับ  7  ห้อง  รวมรับ  210  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

* รับสมัครเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  – 31  ธันวาคม  2550  หรือจบหลักสูตรชั้นปฐมวัย  จากโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

* ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 31  มกราคม  2557

* ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โครงการสองภาษา  รับ  1  ห้อง  จำนวน  30  คน  โครงการปกติรับ  8  ห้อง  จำนวน  240  คน  รวมรับ  270  คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

* รับสมัครนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2556

* ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่  1  -26  มีนาคม  2557

* รับ  3  ห้อง   จำนวน  90  คน

ทดสอบการอ่านภาษาไทย

(การอ่านคำพื้นฐาน / ความพร้อมด้านร่างกาย /ปัญญา /อารมณ์และสังคม)

* ชั้นปฐมวัยและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ทดสอบวันอาทิตย์ที่  23  กุมภาพันธ์  2557

* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ทดสอบวันที่  28  มีนาคม  2557
หลักฐานการรับสมัคร
* สำเนาสูติบัตร
* สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา
* สำเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดา
* ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
* หลักฐานการเรียนของนักเรียนจากโรงเรียนเดิม
หมายเหตุ ถ่ายเอกสารหลักฐานทุกอย่างพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!